ค้นหาสินค้า

ค้นหา

เลือกข้อมูล

ไทย สุง กระเบื้องนำเข้า อีเว้นท์และCSR csr-activities

ค้นหา

เลือกข้อมูล

การสนับสนุนสังคม และชุมชน

แบ่งปันความสุข มอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม
กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ กิจกรรม CSR ( Corporate Social Responsibility ) คือ กิจกรรมที่บริษัทหรือองค์กรจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถจัดกิจกรรมได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นกิจกรรมทำประโยชน์ให้กับสังคม ที่หมายถึงผู้บริโภคที่สนับสนุนธุรกิจและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ธุรกิจได้ใช้

การทำ CSR ไม่ได้จำกัดรูปแบบอยู่แค่กิจกรรมที่ต้องออกไปทำข้างนอกองค์กรหรือการช่วยเหลือ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น แต่องค์กรสามารถจัดทำกิจกรรม CSR ได้ในระดับต่าง ๆ

ระดับของการทำ CSR แบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้
         ระดับ 1: ข้อกำหนดตามกฎหมาย ( Mandatory Level )
หมายถึง การทำ CSR ตั้งแต่ในระดับกฎหมาย ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น

         ระดับ 2: ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ( Elementary Level )
หมายถึง การรับผิดชอบต่อสังคมโดยการคำนึงถึงความอยู่รอดและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งผู้บริโภค พนักงาน ผู้ถือหุ้น ฯลฯ และกำไรที่ได้มาต้องไม่ได้มาจากการเอาเปรียบสังคม

         ระดับ 3: จรรยาบรรณทางธุรกิจ ( Preemptive Level )
หมายถึง การประกอบกิจกรรมอย่างมีจรรยาบรรณ ไม่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้บริโภคและสังคม ไม่หาช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อเอาเปรียบผู้อื่น ใส่ใจต่อผลกระทบรอบด้านจากการทำธุรกิจ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้ฐานผลิตหรือผู้ที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด

         ระดับ 4: ความสมัครใจ ( Voluntary Level )
หมายถึง การจัดกิจกรรม CSR ที่จัดด้วยความสมัครใจ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เช่น กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ การบริจาคเพื่อการกุศล การสร้างโรงเรียน การส่งเสริมการตระหนักรู้ปัญหาสังคม ฯลฯ

         แนวความคิดของการทำกิจกรรม CSR คือการที่ธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ประโยชน์ที่ได้จากการทำ CSR เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกัน บริษัทหรือธุรกิจที่จัดกิจกรรม ก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคหรือสังคมได้ สำหรับประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมที่ทำให้พนักงาน มีส่วนร่วมกับองค์กร การสร้างความสุขและความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกับองค์กร

ทางบริษัทไทยสุง ใส่ใจในการทำCSR และ การจัดกิจกรรมเพื่อสันทนาการและสุขภาพของพนักงาน โดยตัวอย่างกิจกรรมทั้งหมดดังนี้
ลำดับ    ผลการดำเนินงาน    ชื่อโครงการ
1           ปี2562                   ท่องเที่ยวประจำปี 2019 ณ ประเทศญี่ปุ่น
2           ปี2562                   ตรวจสุขภาพประจำปี 2019
3            -                            บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับร่วมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
4           ปี2565                   บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนบ้านไม้แก่น จ.ศรีสะเกษ
5           ปี2564                   ร่วมพิธีทำบุญประจำปีบริษัทฯ ก้าวสู่ปีที่ 18
6           ปี2563                   งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2020
7           ปี2563                   ท่องเที่ยวประจำปี 2020 ณ ประเทศญี่ปุ่น
8           ปี2564                   ท่องเที่ยวประจำปี 2021 ณ พัทยา
9            -                            คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน อนุโมทนาบุญ ให้กับวัดโคกมะกอก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
10          -                            อนุโมทนาบุญ วัดวาปีธรรมาราม บ้านหนองนกกระเต็น-นครราชสีมา อ.ปากช่อง ต.วังกะทะ
11          -                            อนุโมทนาบุญ กระเบื้องปูพื้นเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ให้กับวัดโคกมะกอก ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง
12          -                            มอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ สำหรับผู้ป่วย ตึกอายุรกรรม โดยมี นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร
13          -                            ร่วมใจ คืนกำไร สู่สังคม กิจกรรมบริจาคกระเบื้องให้กับวัด
14          -                            เจ้าภาพกฐินสามัคคี ที่ต่างจังหวัด
15          -                            อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางบริษัท ร่วมแบ่งปันและพัฒนาสังคม กับสถานศึกษา
16          -                            ร่วมใจ คืนกำไร สู่สังคม กิจกรรมบริจาคกระเบื้อง
17          ปี2561                   FUN RUN 1000x1000 Bangsaen Running 2018
18          ปี2561                   EMPIRE TOWER WE RUN 2018
19          -                            จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
20          -                            คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันบริจาคกระเบื้องปูพื้น ให้กับทางโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
21         ปี2562                    บดินเดชา วิ่งเพื่อศิริราช 2019บดินเดชา วิ่งเพื่อศิริราช 2019
22         ปี2562                    SIRIRAJ WALK and RUN 2019 ศิริราชเดิน - วิ่งผสานชุมชน 2019 ครั้งที่ 13SIRIRAJ WALK and RUN 2019  ศิริราชเดิน - วิ่งผสานชุมชน
23         ปี2562                    คลองมะเดื่อ ( Khlong Madeua ) 2019
24         ปี2562                    GLOBE ATHON RUN 2019
25         ปี2562                    Give & Run ( สวนรถไฟ ) 2019
26         ปี2562                    EX RUN 2019EX RUN 2019
27         ปี2562                    ทำบุญบริษัทฯประจำปี 2562 ก้าวสู่ปีที่ 16
28         ปี2561                    ท่องเที่ยวประจำปี 2018 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
29         ปี2560                    ท่องเที่ยวประจำปี 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น
30         ปี2559                    ท่องเที่ยวประจำปี 2016 ณ ประเทศเกาหลี
31         ปี2563                    บริจาคเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับมูลนิธิหลวงตาน้อย
32         ปี2563                    เดินวิ่งเพื่อพี่น้อง ท่องเมืองสิงห์ 2020
33          -                             บริจาคกระเบื้องให้แก่โรงพยาบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
34         ปี2563                    งานฉลองยอดขายตามเป้าหมาย ประจำปี 2020
35         ปี2562                    งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2019
36         ปี2562                    บริจาคกระเบื้องให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
37         ปี2561                    งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2018
38         ปี2561                    ตรวจสุขภาพประจำปี 2018
39         ปี2560                    ตรวจสุขภาพประจำปี 2017
40          -                             บริจาคกระเบื้องในการบูรณะวัดหัวนาคำ อ.สีดา จ.นครราชสีมาบริจาคกระเบื้องในการบูรณะวัดหัวนาคำ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
41          -                             ถวายกระเบื้องพอร์ซเลน เพื่อร่วมสร้างพระอุโบสถ วัดสังคมวิทยารามจ.อุดรธานี
42          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนบ้านตะเภา จ.ศรีสะเกษ
43          -                             มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่สำนักงานเขตบางนาเพื่อนำไปใช้ในศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา
44          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ.บุรีรัมย์
45          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนบ้านสนวน จ.สุรินทร์บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่ โรงเรียนบ้านสนวน จ.สุรินทร์
46         ปี2563                    งานฉลองวันเกิดและสร้างกำลังใจที่ดีในการทำงาน ประจำปี 2020
47         ปี2565                    Merry Christmas and Happy New Year 2022
48          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนบ้านไทร จ.ศรีสะเกษ
49          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนบ้านดอนเขียว จ.ศรีสะเกษ
50          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนซาดหัวหนองแคน จ.บุรีรัมย์
51         2566                      THAI SOUNG TILES ที่ งานสถาปนิก 66 : ASA EXPO 2023
52          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
53          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
54          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนบ้านซำผักแว่น นาซำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
55          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ ต.ตูม อ.ปรางกู่ จ.ศรีสะเกษ
56          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
57          -                             บริจาคกระเบื้องพอร์ซเลน ให้แก่โรงเรียนวัดกุ่มโคก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี